Home > Blossary: Instructions for use
Terminology used in the instructions for use for ophthalmic implants, surgical tools & instruments, OVDs, ophthalmic irrigating fluids

Category:

18 Terms

Created by: Leoneska

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

list of symbols used on the package/label and their explanation

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

zoznam symbolov, použitých na obale/nálepke a ich vysvetlenie

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

In medicine, most medications can be safely used with other medicines, but particular combinations of medicines need to be monitored for interactions, often by the pharmacist. In molecular biology, the knowledge on gene/protein interaction among themselves and with their metabolites is referred to as molecular pathways. Interactions between medications (drug interactions) fall generally into one of two main categories: 1. pharmacodynamic : Involving the actions of the two interacting drugs. 2. pharmacokinetic : Involving the absorption, distribution, metabolism, and excretion of one or both of the interacting drugs upon the other. In terms of efficacy, there can be three types of interactions between medications: additive, synergistic, and antagonistic. Additive interaction means the effect of two chemicals is equal to the sum of the effect of the two chemicals taken separately. This is usually due to the two chemicals acting on the body in the same way. Examples would be Aspirin and Motrin, Alcohol and Depressant, Tranquilizer and Painkiller. Synergistic interaction means that the effect of two chemicals taken together is greater than the sum of their separate effect at the same doses. An example is Pesticide and Fertilizer, the biological effect is devastating. Antagonistic interaction means that the effect of two chemicals is actually less than the sum of the effect of the two drugs taken independently of each other. This is because the second chemical increases the excretion of the first, or even directly blocks its toxic actions. Antagonism forms the basis for antidotes of poisonings.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

V medicíne, väčšina medikácií sa dá bezpečne používať s inými liekmi, ale konkrétne kombinácie liekov je potrebné sledovať kvôli interakciám, čo často robia farmaceuti. V molekulárnej biológii sa znalosť interakcie génov/proteínov medzi sebou a ich metabolitov označuje ako molekulárne cesty. Interakcie medzi liekmi (liekové interakcie) vo všeobecnosti patria do dvoch hlavných kategórií: 1. farmakodynamika : zahŕňajúca činnosti dvoch interagujúcich liekov. 2. farmakokinetika : zahŕňajúca absorbpciu, distribúciu, metabolizmus a vylučovanie jedného, či oboch interagujúcich liekov vo vzájomnej závislosti. Ohľadom efektívnosti, je možné nájsť tri druhy interakcií medzi medikáciami: aditívne, synergetické a antagonistické. Aditívna interakcia znamená, že výsledné pôsobenie dvoch chemikálií je súčtom pôsobení dvoch chemikálií, užívaných oddelene. Toto je obvykle preto, že dve chemikálie pôsobia na telo rovnakým spôsobom. Príkladom je napríklad Aspirín a Motrin, alkohol a depresant, trankvilizér a prípravok proti bolesti. Synergická reakcia znamená, že výsledný efekt dvoch užívaných chemikálií je väčší, než súčet výsledných efektov oddelene užívaných dávok. Príkladom je pesticíd a hnojivo, biologický efekt je ničivý. Antagonistická interakcia znamená, že výsledný vplyv dvoch chemikálií je v skutočnosti menší, než súčet účinkov dvoch dávok chemikálií, užívaných na sebe nezávisle. To je preto, že druhá chemikália zvyšuje vylučovanie prvej, alebo priamo blokuje jej toxické vplyvy. Antagonizmus je základom protilátok pri otravách.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

In medicine, an adverse effect is a harmful and undesired effect resulting from a medication or other intervention such as surgery. An adverse effect may be termed a "side effect", when judged to be secondary to a main or therapeutic effect, and may result from an unsuitable or incorrect dosage or procedure, which could be due to medical error. Adverse effects are sometimes referred to as "iatrogenic" because they are generated by a physician/treatment. Some adverse effects only occur only when starting, increasing or discontinuing a treatment. Using a drug or other medical intervention which is contraindicated may increase the risk of adverse effects. Adverse effects may cause medical complications of a disease or procedure and negatively affect its prognosis. They may also lead to non-compliance with a treatment regimen. The harmful outcome is usually indicated by some result such as morbidity, mortality, alteration in body weight, levels of enzymes, loss of function, or as a pathological change detected at the microscopic, macroscopic or physiological level. It may also be indicated by symptoms reported by a patient. Adverse effects may cause a reversible or irreversible change, including an increase or decrease in the susceptibility of the individual to other chemicals, foods, or procedures, such as drug interactions. In clinical trials, a distinction is made between adverse events (AEs) and serious adverse events (SAEs). Generally, any event which causes death, permanent damage, birth defects, or requires hospitalization is considered an SAE.[1] The results of these trials are often included in the labeling of the medication to provide information both for patients and the prescribing physicians.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

V medicíne je nepriaznivý účinok škodlivý a neželaný efekt, spôsobený medikáciou, alebo inými intervenciami, ako je napríklad operácia. Nepriaznivý účinok môže byť označený aj ako \"vedľajší\" účinok, keď sa pokladá za sekundárny voči hlavnému terapeutickému efektu, a môže byť spôsobený nevhodným alebo nesprávnym dávkovaním alebo postupom, ktorý môže byť spôsobený chybou lekára. Nepraznivé účinky sa niekedy označujú ako \"iatrogénne\", lebo vznikajú vďaka liečbe/lekárovi. Niektoré nepriaznivé účinky sa objavujú iba na začiatku, pri zvýšení dávky alebo pri prerušení liečby. Požitie lieku alebo iný lekársky zásah, ktorý je kontraindikovaný tak isto môže zvýšiť riziko nepriaznivých účinkov. Nepriaznivé účinky môžu spôsobiť zdravotné komplikácie ochorenia alebo liečby a negatívne ovplyvniť jeho prognózu. Tak isto môžu spôsobiť nedodržiavanie liečebného režimu. Škodlivý výsledok je obvykle indikovaný niektorými dôsledkami, ako je napríklad morbidita, mortalita, zmena telesnej hmotnosti, úrovne enzýmov, strata funkčnosti alebo patologická zmena, zistená na mikroskopickej, makroskopickej alebo fyziologickej úrovni. Tak isto môže byť indikovaná príznakmi, oznámenými pacientom. Nepriaznivé účinky môžu spôsobiť vratné alebo nevratné zmeny, vrátane zvýšenia, alebo zníženia citlivosti jednotlivca na iné chemikálie, potraviny alebo postupy, ako napríklad interakcie medzi liekmi. V klinických skúšaniach sa rozlišuje medzi nepriaznivými udalosťami (adverse event AE) a vážnymi nepriaznivými udalosťami (serious adverse events (SAEs)). Vo všeobecnosti, akákoľvek udalosť, ktorá spôsobí smrť, trvalé poškodenie, vrodené vady, alebo si vyžaduje hospitalizáciu sa pokladá za SAE.[1] Výsledky týchto skúšaní sú často priložené k označeniu medikácie, aby poskytli informácie jednak pacientom, aj predpisujúcim lekárom.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

Complication, in medicine, is an unfavorable evolution of a disease, a health condition or a medical treatment. The disease can become worse in its severity or show a higher number of signs, symptoms or new pathological changes, become widespread throughout the body or affect other organ systems. A medical treatment, such as drugs or surgery may produce adverse effects and/or produce new health problem(s) by itself. A new disease may also appear as a complication to a previous existing disease. Therefore, a complication may be iatrogenic, i.e., literally brought forth by the physician. Medical knowledge about a disease, procedure or treatment usually entails a list of the most common complications, so that they can be foreseen, prevented or recognized more easily and speedily. Depending on the degree of vulnerability, susceptibility, age, health status, immune system condition, etc. complications may arise more easily. Complications affect adversely the prognosis of a disease. Non-invasive and minimally invasive medical procedures usually favor fewer complications in comparison to invasive ones. Examples of complications * Generalized septicemia (infection of the blood) may occur as a complication of an infected wound or abscess * Allergic shock can be a reaction to several kinds of anesthetics, as a complication in a surgery * Fractured ribs and sternum may be a complication of cardiopulmonary resuscitation attempts in people suffering severe osteoporosis * Puerperal fever may be a common complication of childbirth and used to kill a large proportion of mothers before the advent of antisepsis and antibiotics * Diabetes mellitus may present a series of complications in an advanced or more severe stage, such as gangrene, diabetic foot, blindness, infections, etc. * Thrombosis in the heart or brain, causing stroke or acute myocardial infarction can be complications of blood coagulation disorders, phlebitis (inflammation of the veins), endocarditis and artificial heart valves * Eczema vaccinatum is a rare and severe complication of smallpox vaccination in people with eczema * Hepatotoxic dementia is a possible complication of hepatitis and liver cirrhosis * Mental retardation is a common complication of untreated hydrocephalus * A paradoxical reaction to a drug; that is, a reaction that is the opposite to the intended purpose of the drug. An example is benzodiazepines, a class of psychoactive drugs considered minor tranquilizers with varying hypnotic, sedative, anxiolytic, anticonvulsant, and muscle relaxant effects; paradoxically they may also create hyperactivity, anxiety, convulsions etc. in susceptible individuals. [1] * Erectile dysfunction and urinary incontinence are prevalent to prostatectomy.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Biomedical; Diseases; Hospitals; Diseases; Herbal medicine; Medicine; Clinical trials; Implants & interventional materials

Komplikácie, v medicíne je to nepriaznivý vývoj choroby, zdravotného stavu alebo liečby. Závažnosť ochorenia sa môže zhoršiť, alebo sa môže objaviť väčšie množstvo príznakov, symptómov alebo nové patologické zmeny, môžu sa rozšíriť po tele, alebo zasiahnuť iné orgánové systémy. Liečba, ako napríklad podávanie liekov alebo operácia môže mať nepriaznivé dôsledky a/alebo sama spôsobiť nové zdravotné problémy. Nové ochorenie sa môže objaviť aj ako komplikácia už existujúceho predchádzajúceho ochorenia. A preto môže byť komplikácia aj iatrogéna, t.j. doslovne spôsobená lekárom. Lekárske vedomosti o ochorení, liečení alebo operácii obvykle obsahujú najčastejšie komplikácie, takže sa dajú predvídať, dá sa im predísť alebo sa na ne pripraviť, aby sa dali rozpoznať ľahšie a rýchlejšie. V závislosti od stupňa zraniteľnosti, citlivosti, veku, zdravotného stavu, stavu imunitného sytsému sa môžu komplikácie objavovať častejšie. Komplikácie nepriaznivo ovplyvňujú prognózu ochorenia. Neinvazívne a minimálne invazívne lekárske postupy obvykle vyvolávajú menej komplikácií v porovnaní s invazívnymi. Príklady komplikácií *Všeobecná septikémia (otrava krvi) sa môže objaviť ako komplikácia zapálenej rany alebo abscesu * Alergický šok môže byť reakciou na viaceré druhy anestetík, ako komplikácia pri operácii *Zlomené rebrá a sternum môžu byť komplikáciami pri pokusoch o kardiopulmonárne oživenie v prípade ľudí, trpiacich vážnou osteoporózou. *Puerperálna horúčka môže byť bežnou komplikáciou po pôrode a zvykla zabíjať veľké množstvo matiek pred objavom antibiotík a dezinfekcie * Diabetes mellitus môže byť dôvodom rôznych komplikácií v strednom, alebo ťažkom stupni, ako je napríklad gangréna, diabetická noha, slepota, infekcie a podobne. * Srdcová alebo mozgová trombóza, spôsobujúca záchvat alebo akútny infakt myokardu môže byť komplikáciou v prípade ochorení spojených so zrážanlivosťou krvi, flebitída (zápal žíl), endokartidíta a umelé srdcové chlopne * Eczema vaccinatum je vzácna a vážna komplikácia pri očkovaní proti kiahnam v prípade ľudí, trpiacich ekzémom * Hepatotoxic dementia je možná komplikácia v prípade hepatitídy a cirhózy pečene * Mentálna retardácia je obvyklou komplikáciou v prípade neliečeného hydrocefalu * Paradoxná reakcia na liek, čo znamená reakciu ktorá je opačná voči zamýšľanému účelu pôsobenia lieku. Príkladom sú benzodiazepíny, trieda psychoaktívnych liekov, pokladaných za slabšie trankvilizéry s rôznym hypnotickým, sedatívnym, anxiolytickým, antikonvulzívnym a svaly uvoľňujúcim účinkom; paradoxne však môžu spôsobiť hypearaktívnosť, nepokoj, kŕče a podobne v prípade citlivých jedincov. [1] * Erektilná dysfunkcia a urinárna inkontinencia sú prevalentné v prípade prostatektómie.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Biomedical; Diseases; Hospitals; Diseases; Herbal medicine; Medicine; Clinical trials; Implants & interventional materials

A contraindication (pronounced as contra-indication) is a condition or factor that speaks against a certain measure. It is mostly used in medicine, with regard to factors that increase the risks involved in using a particular drug, carrying out a medical procedure, or engaging in a particular activity. Some contraindications are absolute, meaning that there are no reasonable circumstances for undertaking a course of action. For example, a baby with a fever should never be given aspirin because of the risk of Reye's syndrome, and a person with an anaphylactic food allergy should never eat the food to which they are allergic. Similarly, a person with hemochromatosis should not be administered iron preparations. Other contraindications are relative, meaning that the patient is at higher risk of complications, but that these risks may be outweighed by other considerations or mitigated by other measures. For example, a pregnant woman should normally avoid getting X-rays, but the risk may be far less than the risk of not diagnosing or being able to treat a serious condition such as tuberculosis or a broken bone. Relative contraindications may also be referred to as cautions, such as in the British National Formulary.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Diseases; Hospitals; Diseases; Herbal medicine; Medicine; Implants & interventional materials

Kontraindikácia je stav, alebo faktor, ktorý hovorí proti nejakému opatreniu. Vo väčšine prípadov sa tento pojem používa v medicíne na popis faktorov, ktoré zvyšujú riziká, spojené s použitím konkrétneho lieku, vykonaniu procedúry, alebo istej činnosti. Niektoré kontraindikácie sú absolútne, to znamená že nie sú žiadne rozumné dôvody pre vykonanie danej činnosti. Napríklad, dieťaťu s horúčkou by sa nikdy nemal dávať aspirín kvôli riziku Reyovho syndrómu a osoba s anafylaktickou alergiou na potraviny by nikdy nemala jesť potraviny, na ktoré je alergická. Podobne, osobe s hemochromatózou by nemali byť podávané železité prípravky. Ostatné kontraindikácie sú relatívne, to znamená že pacient má vyššie riziko komplikácií, ale tieto riziká môžu byť prevážené inými úvahami, alebo zmiernené inými opatreniami. Napríklad, tehotná žena by sa za normálnych okolností mala rentgenovaniu vyhýbať, ale riziko môže byť podstatne menšie, než neschopnosť diagnostikovať, alebo liečiť vážny stav, ako je napríklad tuberkulóza, alebo zlomená kosť. Relatívne kontraindikácie sa môžu označovať aj ako upozornenia, ako napríklad v British National Formulary.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Diseases; Hospitals; Diseases; Herbal medicine; Medicine; Implants & interventional materials

In medicine, an indication is a valid reason to use a certain test, medication, procedure, or surgery. The opposite of indication is contraindication.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Diseases; Hospitals; Diseases; Herbal medicine; Medicine; Implants & interventional materials

V medicíne, indikácia je platný dôvod na použitie istého testu, medikácie, procedúry alebo operácie. Opakom indikácie je kontraindikácia.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Diseases; Hospitals; Diseases; Herbal medicine; Medicine; Implants & interventional materials

Dose means quantity in the following fields: In nutrition, medicine, and toxicology: * Dose (biochemistry), the quantity of something that may be eaten by or administered to an organism, or that an organism may be exposed to In medicine and toxicology: * Absorbed dose, an amount of radiation received * Dosing, the process of administering a measured amount of a medicine or chemical to an inanimate object or non-human animal * Effective dose, the smallest amount of a substance required to produce a measurable effect on a living organism * Equivalent dose, a measure of radiation dosage to tissue * Maximum tolerated dose, the highest dose of a radiological or pharmacological treatment that will produce the desired effect without unacceptable toxicity. * Optimal Biological Dose, the quantity of a radiological or pharmacological treatment that will produce the desired effect with acceptable toxicity. * Reference dose, the United States Environmental Protection Agency's maximum acceptable oral dose of a toxic substance Dosage is a synonym for the biochemical term dose!

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

Dávka znamená množstvo v nasledujúcich oblastiach: vo výžive, medicíne a toxikológii: *dávka (biochémia), množstvo niečoho, čo je možné zjesť alebo podať organizmu, alebo niečo čomu môže byť organizmus vystavený. V medicíne a toxikológii: * Absorbovaná dávka je množstvo prijatého ožiarenia. *Dávkovanie, proces podávania odmeraného množstva lieku alebo chemikálie neživému objektu alebo zvieraťu * Účinná dávka, najmenšie množstvo, ktoré vyprodukuje v živom organizme merateľný efekt *Ekvivalentná dávka - miera dávky radiácie na tkanivo *Maximálna tolerovaná dávka, najvyššia dávka rádiologického, alebo farmakologického liečenia, ktorá vyprodukuje želaný efekt bez neprijateľnej toxicity. * Optimálna biologicá dávka, veľkosť rádiologickej alebo farmakologicke liečby, ktorá dosiahne želaný efekt s prijateľnou toxicitou. * Referenčná dávka - maximálne prijateľná orálna dávka toxickej látky podľa United States Environmental Protection Agency. Dávka je synonymum pre pojem biochemická dávka!

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

In United States safety standards, precautionary statements are sentences providing information on potential hazards, and proper procedures. They are used in situations from consumer product on labels and manuals, to descriptions of physical activities. Various methods are used to bring focus to them, such as setting apart from normal text, graphic icons, changes in text's font and color. Texts will often clarify the types of statements and their meanings within the text. Common precautionary statements are described below.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

V Spojených štátoch sú to bezpečnostné štandardy, preventívne vyhlásenia sú vety, poskytujúce informácie o možných rizikách a vhodných postupoch. Používajú sa v rôznych situáciách, od nálepiek na spotrebných tovaroch, cez návody na použitie až po popisy fyzických činností. Na zameranie pozornosti a na upozornenie sa používajú rôzne metódy, ako napríklad zvýraznenie v normálnom texte, grafické ikony, zmeny vo písme a farbe textu. Texty často vysvetľujú typy vyhlásení a ich význam v texte. Nižšie sú popísané bežné preventívne vyhlásenia.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

list of symbols used on the package/label and their explanation

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

zoznam symbolov, použitých na obale/nálepke a ich vysvetlenie

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

An intraocular lens (IOL) is an implanted lens in the eye, usually replacing the existing crystalline lens because it has been clouded over by a cataract, or as a form of refractive surgery to change the eye's optical power. It usually consists of a small plastic lens with plastic side struts, called haptics, to hold the lens in place within the capsular bag inside the eye.[citation needed] IOLs were traditionally made of an inflexible material (PMMA), although this has largely been superseded by the use of flexible materials. Most IOLs fitted today are fixed monofocal lenses matched to distance vision. However, other types are available, such as multifocal IOLs which provide the patient with multiple-focused vision at far and reading distance, and adaptive IOLs which provide the patient with limited visual accommodation.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Implants & interventional materials

Intraokulárna šošovka (IOL) je šošovka, ktorá sa implantuje do oka, obvykle nahrádza už existujúcu kryštalickú šošovku, ktorá bola zahmlená kataraktom, alebo ako forma refrakčnej chirurgie na zmenu optického výkonu oka. Obvykle pozostáva z malej plastovej šošovky s plastovými bočnými výčnelkami, nazývanými haptiky, ktoré majú držať šošovku na mieste v kapsulárnom vaku vnútri oka. [potrebný citát] IOL sa tradične vyrába z nepružného materiálu (PMMA), hoci ho zväčša vytlačilo použitie pružných materiálov. Väčšina IOL, ktoré sa dnes implantujú sú pevné monofokálne šošovky, ktoré sú vhodné na videnie na diaľku. Ale k dispozícii sú aj iné typy, ako napríklad multifokálne IOL, ktoré pacientovi poskytjú multifokálne videnie do diaľky a na čítanie a adaptívne IOL, ktoré pacientovi poskytujú obmezené vizuálne prispôsobenie.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Implants & interventional materials

Intracorneal Ring Implants (INTACS) are a vision correction option to treat low to moderate levels of myopia. INTACS are used to correct myopia in patients who have keratoconus and those who have residual myopia following laser refractive or LASIK surgery.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Implants & interventional materials

Implantáty intrakorneálnych krúžkov (INTACS) sú možnosťou úpravy zraku, pričom je môžné takto liečiť myopiu ľahkej až strednej úrovne. INTACS sa používajú na korekciu myopie pri pacientoch, ktorí majú keratokonus a tých, ktorí majú reziduálnu myopiu po laserovej refraktívnej, alebo LASIK chirurgickej operácii.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Implants & interventional materials

Packaging is the science, art and technology of enclosing or protecting products for distribution, storage, sale, and use. Packaging also refers to the process of design, evaluation, and production of packages. Packaging can be described as a coordinated system of preparing goods for transport, warehousing, logistics, sale, and end use. Packaging contains, protects, preserves, transports, informs, and sells.[1] In many countries it is fully integrated into government, business, institutional, industrial, and personal use.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

Obalová technika je veda, technológia a technika, zaoberajúca sa balením, alebo ochranou výrobkov počas distribúcie, skladovania, predaja a používania. Obalová technika sa tak isto vzťahuje na proces návrhu, vyhodnotenia a výroby obalov. Obal sa dá popísať ako koordinovaný systém prípravy tovarov na prepravu, skladovanie, logistiku, predaj a koncové použitie. Obal chráni, ochraňuje, prepravuje, informuje a predáva.[1] V mnohých krajinách je plne integrovaný s použitím vládou, komerčne, inštitucionálne, priemyselne a osobne.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: 

"a manual usually accompanying a technical device and explaining how to install or operate it" Essential Requirements - Medical Device Directive 93/42/EEC - Annex I, 13.1: Each device must be accompanied by information needed to use it in safety and to identify the manufacturer, taking account of the training and knowledge of potential user. This information includes the details on label and the data in instructions for use. As far as practicable and appropriate, the information needed to use the device safely must be set out on the device itself and/or on the packaging of each unit. If not practicable, the information must be set out on the leaflet supplied with one or more devices. Instructions for use must be included in the packaging for every device. By way of exception, no such instruction leaflet is needed for devices in Class I or Class IIa if they can be used completely safely without any such instructions.

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Biochemistry; Biofuel; Biomedical; Behavioral science; Cancer treatment; Dentistry; Diseases; Hematology; Hospitals; Medical research; Nursing homes; Psychiatry; Vaccines; Regulatory; Herbal medicine; Histology; Medicine; Cardiac supplies; Clinical analytical instruments; Clinical trials; Dental equipment; Dermatology instruments; Emergency room apparatus; ENT instruments; Eye instruments; General assay & diagnostic instruments; Implants & interventional materials; Medical cryogenic equipment; OBGYN equipment; Orthopaedic supplies; Pharmacology instruments; Physical therapy equipment; Radiology equipment; Sterilization equipment; Surgical instruments; Ultrasonic & optical equipment; Ward nursing equipment

Návod na použitie

Domain: Biotechnology; Health care; Life Sciences; Medical; Medical devices; Regulatory; Category: Biochemistry; Biofuel; Biomedical; Behavioral science; Cancer treatment; Dentistry; Diseases; Hematology; Hospitals; Medical research; Nursing homes; Psychiatry; Vaccines; Regulatory; Herbal medicine; Histology; Medicine; Cardiac supplies; Clinical analytical instruments; Clinical trials; Dental equipment; Dermatology instruments; Emergency room apparatus; ENT instruments; Eye instruments; General assay & diagnostic instruments; Implants & interventional materials; Medical cryogenic equipment; OBGYN equipment; Orthopaedic supplies; Pharmacology instruments; Physical therapy equipment; Radiology equipment; Sterilization equipment; Surgical instruments; Ultrasonic & optical equipment; Ward nursing equipment

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys