> Blossary: The Biggest Lies in History
It is important not to repeat the mistakes of the past. For a better understanding of the past, a comprehensive study of the history is necessary. This glossary contains the most famous lies.

카테고리: History

5 Terms

Created by: anton.chausovskyy

Number of Blossarys: 25

My Terms
Collected Terms

1918년 볼세비키는 로마노프 왕가를 학살하였다. 곧, 소문은 떠돌아 왕가들은 도망처 살아 남았다. 1920년에 앤더슨은 자살 시도 후 자신이 아나스타샤 공주라고 병원에 고백하였다. 수년 후 DNA 테스트 그녀가 가짜라고 판명하였다.

Domain: General; 업종/영역: 

Năm 1918, Bolschewiki tàn sát Hoàng gia Romanov. Ngay sau đó, tin đồn lưu hành xung quanh các thành viên của gia đình hoàng gia đã trốn thoát và sống sót. Năm 1920, Anderson đã được đưa tới một bệnh viện sau khi cố gắng tự tử và thú nhận rằng cô ấy là công chúa Anastasia. Năm sau đó xét nghiệm DNA xác nhận cô là một giả.

Domain: General; 업종/영역: 

Member comments


( You can type up to 200 characters )

포스팅하기  
나의 다른 용어블로그

Born in North Carolina in 1983, Edward Snowden ...

업종/영역: Politics

By: anton.chausovskyy

As one of the most important currencies in the ...

업종/영역: Business

By: anton.chausovskyy

These books are the perfect choice for people who ...

업종/영역: Arts

By: anton.chausovskyy

I create this glossary for the purpose of warning ...

업종/영역: Arts

By: anton.chausovskyy