Home > Blossary: Character Archetypes
all about archetypes character

Category: Arts

20 Terms

Created by: paul01234

Number of Blossarys: 51

My Terms
Collected Terms

The leader is a character who leads a group or a faction of people. They don't necessarily have to be charismatic but the people they lead do have to trust him to follow him.

Domain: Video games; Category: Characters

Przywódca jest postacią, która przewodzi grupie, lub frakcji. Nie musi być bardzo charyzmatyczny, ale ludzie, którymi przewodzi powinni mu ufać i podążać za nim.

Domain: Video games; Category: Characters

The loner is a character who prefers to work alone, separate from everyone else. This may be due to simple introversion or due to trauma regarding trust; however the important thing is that they work alone.

Domain: Video games; Category: Characters

Samotnik jest postacią, która woli działać samotnie, niezależnie od pozostałych. Bez względu na to, czy jest to introwertyzm, czy nieufność wywołana urazem z przeszłości, ważną rzeczą jest to, że Samotnik pracuje sam.

Domain: Video games; Category: Characters

The personification is a force or a non-human entity personified. Most common in political cartoons, personifications represent the will of these forces or non-human entities. A good example would be the concept of Mother Nature.

Domain: Video games; Category: Characters

Personifikacja jest ponadludzką siłą przedstawioną w ludzkiej postaci. Bardzo często w politycznych komiksach personifikacje wyrażają wolę i idee sił politycznych i organizacji. Dobrym przykładem personifikacji w literaturze jest postać Matki Natury.

Domain: Video games; Category: Characters

The appointed is a character ordained by fate or any other sufficiently powerful force to perform the tasks required of them and move the story and fulfill their destiny.

Domain: Video games; Category: Characters

Wybraniec jest postacią, której los lub inna równie potężna siła nakazała wypełnić pewne konkretne zadanie, tym samym popychając fabułę do przodu i wypełniając przeznaczenie.

Domain: Video games; Category: Characters

The seer is a character able to predict the future and give advice based on their visions of the future. May be by means of irony blind, and are more often than not women.

Domain: Video games; Category: Characters

Widzący jest postacią zdolną przewidywać przyszłość i udzielać rad w oparciu o swoje wizje. Może być niewidomy i w większości przypadków jest kobietą.

Domain: Video games; Category: Characters

The legend is a character pertaining to one who has already accomplished great deeds in the story's universe. They may or may not be alive to guide the current hero or heroes.

Domain: Video games; Category: Characters

Legenda jest postacią która osiągnęła już dużo i zasłynęła wielkimi uczynkami w uniwersum, w którym dzieje się historia. Może - ale nie musi - być żywa i zdolna by poprowadzić obecnego bohatera.

Domain: Video games; Category: Characters

The backstabbing character who betrays a cause, a person, an ideology – traitors are generally reviled throughout the ages, even by those benefiting from their treachery. Dante punished traitors by putting them in the last circle of hell.

Domain: Video games; Category: Characters

Postać, która wbija nóż w plecy i zdradza sprawę, daną postać i ideologię. Zdrajcy generalnie są pogardzani, nawet przez tych czerpiących korzyść z ich niegodziwości. Dante ukarał zdrajców umieszczając ich w ostatnim z kręgów piekielnych.

Domain: Video games; Category: Characters

From the Tarot deck that Jung was relying on, the Fool is the character who has just started out and has absolutely no idea what they are doing – for now.

Domain: Video games; Category: Characters

W kartach Tarota, na których opierał się Jung, Głupiec jest postacią, która właśnie wyruszyła i nie ma pojęcia dokąd zmierza - przynajmniej na razie.

Domain: Video games; Category: Characters

A character that initiates the entire story by setting things in motion. May not even be a character but an event or a thing whose discovery pushes the first domino, so to speak.

Domain: Video games; Category: Characters

Postać, która rozpoczyna całą historię. Może to być również wydarzenie albo rzecz, której odkrycie powoduje dalsze konsekwencje i tworzy konflikt, wokół którego zbudowana jest fabuła.

Domain: Video games; Category: Characters

More commonly known as paladins, holy knights are the defenders of good and the slayers of evil everywhere, following their strict code of honor to defend what is right. Holy knights do not necessarily have to be heroes.

Domain: Video games; Category: Characters

Znani również jako "paladyni", święci rycerze są obrońcami dobra i przeciwnikami zła. Kierują się kodem honorowym nakazującym bronić to, co dobre. Święty Rycerz nie musi koniecznie być bohaterem.

Domain: Video games; Category: Characters

According to Jung, the shadow is the embodiment of all the traits that a character refuses to acknowledge about themselves. This character may be the antagonist but generally the character in question will not like the shadow at all.

Domain: Video games; Category: Characters

Według Junga cień jest uosobieniem cech, których postać nie chce w sobie dostrzec. Może być antagonistą, ale nie jest to powszechne. Zazwyczaj dana postać nie przepada jednak za swoim cieniem.

Domain: Video games; Category: Characters

The librarian is a character who is more knowledgeable than the rest of the characters and stays in one place, dedicating their lives to studying more and more information.

Domain: Video games; Category: Characters

Bibliotekarz jest postacią posiadającą większą wiedzę niż pozostali bohaterowie. Przebywa w jednym miejscu i poświęca swoje życie studiowaniu i rozwijaniu zasobu swoich informacji.

Domain: Video games; Category: Characters

A character who imparts their knowledge to another character who is important to the story. Often much wiser and more experienced than the character they are tutoring, which is of course a necessity.

Domain: Video games; Category: Characters

Postać, która przekazuje swoją wiedzę innej postaci ważnej dla fabuły. Zazwyczaj mądrzejszy i bardziej doświadczony niż postać, która pobiera nauki.

Domain: Video games; Category: Characters

The love interest is the character that the protagonist focuses their romantic efforts on. Traditionally of the opposite sex to the protagonist, more modern interpretations may have them of any gender or orientation.

Domain: Video games; Category: Characters

Obiekt uczuć jest postacią, na której protagonista skupia się i względem której rozwija romantyczne uczucia. Tradycyjnie jest to postać innej płci niż protagonista, jednak w nowoczesnych interpretacjach może być dowolnej płci lub orientacji.

Domain: Video games; Category: Characters

The villain is the character who does the morally ambiguous activities within the story. The protagonist can be a villain if they go around killing people for no reason, or stealing from other people without a good reason.

Domain: Video games; Category: Characters

Czarny charakter jest postacią, która podejmuje wątpliwie moralne decyzje i działania. Protagonista może być czarnym charakterem jeśli ma w zwyczaju zabijać ludzi lub okradać ich bez powodu.

Domain: Video games; Category: Characters

A character who clashes with the protagonist ideologically or through another form. In any case their conflicts are central to the story and often what the story focuses on.

Domain: Video games; Category: Characters

Postać, która ściera się z protagonistą na płaszczyźnie ideologicznej lub innej. Konflikt protagonisty i antagonisty jest zazwyczaj główną osią fabularną historii.

Domain: Video games; Category: Characters

The focus of the story and most often the central character upon whom the story revolves. Theirs are the actions that change the setting of the story and theirs are the ones we as the viewers, readers, or listeners follow.

Domain: Video games; Category: Characters

Główny bohater, wokół którego rozwija się fabuła. To protagonista podejmuje działania radykalnie zmieniające bieg historii i to jego losy śledzą widzowie, czytelnicy lub słuchacze.

Domain: Video games; Category: Characters

Not necessarily the protagonist of the story, the hero is the character doing the morally correct action as much as possible in the given setting. When faced with a moral dilemma, the hero will do their best to follow the correct course of action.

Domain: Video games; Category: Characters

Nie zawsze tożsamy z protagonistą. Bohater jest postacią zawsze postępującą tak słusznie i moralnie jak jest to możliwe w danych okolicznościach. W przypadku dylematów moralnych bohater zawsze będzie starał się postąpić właściwie.

Domain: Video games; Category: Characters

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

all about Egyptian Gods and Goddesses

Category: Religion

By: paul01234

all about spells used in the movie or book Harry ...

Category: Entertainment

By: paul01234

all about software engineering terms

Category: Engineering

By: paul01234

all about terms related to database management

Category: Technology

By: paul01234