Bui Phuong Lam

0.04

39 용어    0 용어사전    0 Followers    13310 Viewers

Bui Phuong Lam

0.04

39 용어    0 용어사전    0 Followers    13310 Viewers

Bui Phuong Lam의 용어

Hiệp hội Ngành dịch vụ Ngôn ngữ Châu Âu (ELIA)

번역 & 로컬라이제이션; 현지화, 로컬라이제이션(L10N)

ELIA là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các diễn đàn trao đổi, thúc đẩy phát triển mối quan hệ kinh doanh với các thành viên và các tổ chức quốc tế khác có liên quan đồng thời ...

giải thích liên tiếp

번역 & 로컬라이제이션; 국제화(I18N)

Quá trình thông dịch sang một ngôn ngữ khác sau khi người nói phát biểu. Thông thường, thông dịch viên sẽ nghe và ghi lại thông tin khi người nói phát biểu, khi người nói đã phát ...

liên tiếp thông dịch viên

번역 & 로컬라이제이션; 국제화(I18N)

Là phiên dịch làm nhiệm vụ nghe khi người nói đang phát biểu, sau đó tiến hành phiên dịch khi người nói đã phát biểu xong hoặc tạm dừng. Phiên dịch đuổi có thể ngồi cùng bàn hoặc ...

Viewers(13310) View all

Followers(0) View all

Bui Phuong Lam doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Bui Phuong Lam is not following any users.