nacev.martin

마케도니아

Now i have my quote, you boring Internet.

23 용어    1 용어사전    7 Followers    20518 Viewers

nacev.martin

마케도니아

Now i have my quote, you boring Internet.

23 용어    1 용어사전    7 Followers    20518 Viewers

nacev.martin의 용어

транспортна лента

광업; 석탄

направа со која се пренесува материја. Таа функционира преку систем на ваљаци и гумена лента.

рудник за јаглен

광업; 석탄

Британска терминологија за рудник за јаглен.

развојно рударство

광업; 석탄

Подготовката на рудник за вадење на руда, која вклучува правење на тунели и засеци.