juliedinh

Vietnam

99 용어    0 용어사전    0 Followers    16161 Viewers

juliedinh

Vietnam

99 용어    0 용어사전    0 Followers    16161 Viewers

juliedinh의 용어

phương trình phân tử

화학; 일반 화학

Một phương trình phân tử là một phương trình hóa học cân bằng trong đó các hợp chất ion được viết dưới dạng công thức phân tử thay vì dạng ion. Ví dụ AgNO3(aq) + NaCl(aq) = ...

kali

농약; 칼륨 비료

Kali là nguồn phân bón kali duy nhất; không có nguốn thay thế khả thi. Lân giúp cải thiện khả năng phòng bệnh cũng như chất lượng cây rồng, và giúp tăng năng suất Từ potash có ...

tàu sân bay hợp đồng

교통; 범양상선

Ngoại trừ những công ty vận tải phổ biến,bao gồm bất kỳ người nào vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa theo hợp đồng với chi phí thỏa ...

Followers(0) View all

juliedinh doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

juliedinh is not following any users.